Nowa kategoryzacja i oznakowanie produktów zawierających kwas borowy

Wpływ nowych przepisów prawnych na użycie płynów do obróbki metali (MWF) zawierających kwas borowy

W pierwszej kolejności, być może najważniejsze stwierdzenie: używanie kwasu borowego w koncentratach MWF oraz używanie mieszalnych z wodą MWF zawierających kwas borowy jest dozwolone i takie jak na razie pozostanie. Jednak pewne zmiany będą wymagane, zarówno od producentów, jak i użytkowników MWF, w kwestii kategoryzacji, oznakowania oraz oceny ryzyka, jak również komunikacji w łańcuchu dostaw.

Ramy prawne

Według europejskiego Rozporządzenia CLP(1) (1272/2008/EG), okres przejściowy dla nowej kategoryzacji kwasu borowego skończył się 1 grudnia 2010. Odtąd kwas borowy oraz preparaty zawierające więcej niż 5,5% kwasu borowego muszą być klasyfikowane i oznaczane jako działające szkodliwie na rozrodczość, kategoria 2.

Od 1 czerwca 2015 mieszaniny zawierające ponad 5,5% kwasu borowego muszą być klasyfikowane i oznaczane zgodnie z CLP (europejskim wykonaniem międzynarodowej klasyfikacji i systemu oznaczeń GHS).

Categorisation and labelling:

Dla materiałów i preparatów, które działają szkodliwie na rozrodczość, na etykiecie pojemnika musi pojawić się piktogram dla działania toksycznego na narządy docelowe, czyli tzw. eksplodująca klatka piersiowa.

Kategoryzacja i oznakowanie:

Działa szkodliwie na rozrodczość, kategoria 1B

(Materiał który prawdopodobnie działa szkodliwie na rozrodczość)

H360F (może osłabiać płodność)

H360D (może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku)

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Od czerwca 2010, kwas borowy jest również na liście kandydatów do SVHC(2) zgodnie z artykułami 57 i 59 rozporządzenia REACH. Lista ta zawiera materiały, które będą poddane specjalnym badaniom przez władze UE, aby ocenić stopień ryzyka dla ludzkiego zdrowia oraz dla środowiska. Jako, że kwas borowy znajduje się teraz na liście kandydatów do SVHC, musi zostać podjęta decyzja czy powinien podlegać zatwierdzeniu. Różnorodne zastosowania w przemyśle, substancji będących przedmiotami zatwierdzenia, muszą być zarejestrowane. W pewnych okolicznościach, jedno, kilka lub wszystkie zastosowania mogą nie zostać zatwierdzone, tak więc, od pewnego momentu sprzedaż może być ograniczona lub nawet całkowicie zakazana. Możliwość, że kwas borowy stanie się w przyszłości substancją podlegającą zatwierdzeniu nie może być wykluczona. Obecnie trudno jest ocenić czy jego wykorzystanie w MWF będzie zatwierdzone, jednak nie jest to mało prawdopodobne.

Szczególne aspekty, które muszą być brane pod uwagę podczas użytkowania mieszalnych z wodą MWF, które zawierają kwas borowy

Kluczowym aspektem przy podejmowaniu decyzji czy MWF zawierające kwas borowy będą skategoryzowane jako toksyczne dla rozrodczości jest ilość wolnego kwasu borowego. Jeżeli ilość wolnego kwasu borowego jest niższa niż 5,5% ale wyższa niż 0,1%, wtedy w rozdziale 15, kwas borowy ma być przedstawiony jako substancja SVHC, a w rozdziale 3 jako substancja szkodliwa dla rozrodczości, oznaczona T R60/61, z tym że produkt nie będzie oznakowany jako preparat niebezpieczny.

Użytkownicy olejów chłodzących zawierających kwas borowy powinni, na przykład, poprosić dostawcę o aktualną kartę charakterystyki, pokazującą, że produkt jest poniżej progu 5,5% i tym samym nie musi być oznakowany. Należy pamiętać, że jest to obowiązkowe od 1 grudnia 2010, aby wspomnieć kwas borowy jako niebezpieczną substancję w karcie charakterystyki.

We wszystkich MWF Oemeta ilość wolnego kwasu borowego jest znacznie mniejsza niż 5,5%, co oznacza, że nie jest konieczne oznakowanie koncentratu MWF jako substancji niebezpiecznej. Oemeta dostarczyła odpowiednich dowodów na to, jako część badania wspólnego z VSI(3), VKIS(4), BG Metall Nord Süd(5), IG Metall(6) oraz dobrze znanymi, niemieckimi producentami olejów chłodzących. W tym badaniu użyto ponad 50 próbek MWF aby wykonać pomiary Boron-NMR. Celem tego badania było sprawdzenie w jakim stopniu kwas borowy użyty w formule reaguje z zasadą również zawartą w produkcie. Tylko wolny kwas borowy, który nie reagował, jest brany pod uwagę przy kategoryzacji i oznakowaniu preparatu. Ilość wolnego kwasu borowego była zawsze znacznie niższa niż 5%, ale powyżej progu do rozpatrzenia 0,1%.

Od marca 2007 w Niemczech obowiązywał zdrowotny limit narażenia zawodowego na poziomie 2,6 mg/m3 kwasu borowego w otaczającym powietrzu. Z definicji, jeśli limit narażenia zawodowego jest przestrzegany, nie należy spodziewać się ostrego lub przewlekłego uszczerbku na zdrowiu pracowników. Wewnętrzne pomiary wykazały, że nawet przy obchodzeniu się z krystalicznym kwasem borowym podczas produkcji koncentratów MWF, próg nie jest przekraczany. Dla użytkownika oznacza to, że przy użytkowaniu nieoznakowanych MWF zawierających kwas borowy, w systemach obróbki gdzie aerozole MWF są zminimalizowane jak to tylko możliwe, jakiekolwiek ryzyko szkodliwego wpływu kwasu borowego na rozrodczość pracowników może być wykluczone.

Realizując cel optymalnej komunikacji w łańcuchu dostaw, Oemeta aktywnie powiadamia swoich klientów o wyżej wspomnianych faktach. W sierpniu 2010 wszyscy użytkownicy MWF Oemeta zawierających kwas borowy otrzymali karty charakterystyki zgodne z CLP.

Więcej informacji na ten temat na stronie: http://www.vsi-schmierstoffe.de/index.php?id=75

(1)CLP = Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

(2)SVHC = Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

(3)VSI = Verband Schmierstoff-Industrie (niemieckie stowarzyszenie dla przemysłu smarnego)

(4)VKIS = Verbraucherkreis Industrieschmierstoffe (niemiecka grupa użytkowników smarów przemysłowych)

(5)BG Metall Nord Süd = Niemieckie Towarzystwo Ubezpieczeń Pracodawców Przemysłu Metalowego

(6)IG Metall = Niemiecki Związek Zawodowy Przemysłu Metalowego